Facebook

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu posiadanych danych osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku, zgodnie z art. 13, ust. 1 oraz 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Administratorem danych osobowych jest Marcin Bzdek wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą MARTIN LEASING JOBS, adres siedziby: ul. Piaskowa 36D, 44-304 Wodzisław Śląski
NIP: 6472577448, REGON: 366735940, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem: 15929 , dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.

 • Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się korespondencyjnie na adres siedziby firmy lub wysyłając korespondencję na adres e-mail: inspektor@leasingjobs.pl
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 1. a) przetwarzane zgodnie z prawem,
 2. b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 3. c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe Usługobiorców i Osób kontaktowych, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:

 • realizacji procesów rekrutacyjnych usługobiorcy. Przetwarzanie danych osobowych zawartych odbywa się na podstawie Państwa zgody (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO); Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rekrutacji Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji procesów rekrutacji. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.
 • profilowania danych usługobiorcy- zestawiania podawanych przez Państwa informacji w sposób zautomatyzowany oraz automatyczne dopasowanie mojego profilu pod oferty pracy w celu realizacji usług w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne. Profilowanie danych odbywa się w przypadku udzielenia Przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzania RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.
 • kontaktowania się z usługobiorcą.
 • celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej https://leasingjobs.pl
 • celów marketingowych (Newsletter).
 1. ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 • osoby zajmujące się rekrutacją i kadra decydująca o zatrudnieniu oraz osoby odpowiadające za nadzór IT, nadzór nad poprawnością działań rekrutacyjnych w tym prawnicy,
 • podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje usługobiorcy:

 • prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO – prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
 • prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
 • prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
 1. a) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator Danych będzie weryfikował ich prawidłowość;
 2. b) kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych;
 3. c) Administrator Danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
 4. d) Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora Danych co do zasadności sprzeciwu;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO – otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.
 1. DOBROWOLNOŚĆ ZGODY

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest niezbędne w celu realizacji usług, w tym procesu rekrutacji.

W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług.

Wycofanie zgody odbywa się poprzez wysłania żądania wycofania zgody na adres e-mail: inspektor@leasingjobs.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1.

 1. PLIKI „COOKIES”

Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:

 • „stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 1. PROFILOWANIE

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Usługobiorcy oraz zestawiania podawanych przez Usługobiorce informacji w sposób zautomatyzowany w celu automatycznego dopasowania profilu Usługobiorcy do ofert pracy w celu realizacji usług w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, korzystając z danych dobrowolnie podanych przez Użytkowników.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

 1. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Aktualnie nasze biuro jest otwarte.